Angrerett

Angrerett-skjema blir sendt på e-post sammen med leveringsbekreftelse for din ordre. Opplysningene følger også her.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

Kahoy c/o Hartman Nordic AS
Stålveien 15
4629 Kristiansand

Tlf: 99 48 50 50
Epost: post@kahoy.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring til post@kahoy.no. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg snarlig et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst den summen du betalte i frakt da du tok i mot varene (med mindre du ikke har betalt noe).

Ved en eventuell retur ber vi deg alltid kontakte oss på forhånd. Vi ordner da med ferdig utfyllt returlapp som du må benytte.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.